(0274) 730 6411 - Emergency 24/7
(02743) 72 59 59 59 - Customer Service

 

Headquarter

26/14 Kp. Bình Đường 2, Phường An Bình,

Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Follow us

For Partner

Dịch vụ Cấp cứu và Xe cấp cứu 24/7

Dịch vụ Cấp cứu và Xe cấp cứu 24/7

Dịch vụ Khám sức khỏe Tuyển dụng

Dịch vụ Khám sức khỏe Tuyển dụng

Khám Sức Khỏe Doanh Nghiệp

Read More >>>

Hỗ trợ & trực y tế

Read More >>>

Huấn luyện sơ cấp cứu

Read More >>>

Make an Appointment for company

Make an Appointment for patient