(0274) 730 6411 - Emergency 24/7
(02743) 72 59 59 59 - Customer Service

 

Headquarter

26/14 Kp. Bình Đường 2, Phường An Bình,

Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Follow us

Thông báo kết quả khảo sát hài lòng Quý II năm 2022

Company News

date: 13-12-2022

1. Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú

  1. Tỷ lệ hài lòng chung: 94%

Lastest News

Company News

date: 07-10-2019

PEACE OF MIND THROUGH JAPANESE QUALITY

Company News

date: 07-12-2023

Tổng kết Hội Nghị Nghiệm Thu Đề Tài, Đề Án Sáng Kiến Cải Tiến Chất Lượng Cấp Cơ Sở Năm 2023

Company News

date: 12-04-2023

Kết quả đánh giá 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện của Sở Y tế

Make an Appointment for company

Make an Appointment for patient